Bättre styrning av Oscars församling.

Göran Collert, kyrkofullmäktigledamot i Oscars församling beskriver utgångspunkten för FiSK i kyrkovalet 2021.
När Svenska kyrkan skildes från staten var vi många som trodde att kyrkan skulle styra, inte politikerna. Så har inte blivit fallet. I kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, är det socialdemokraterna med stöd av centerpartiet som bestämmer. På församlingsnivå är läget skiftande. I Oscars församling råder däremot samma politiska käbbel och strider som i riksdagen och i andra politiska församlingar. De som regerar är BA (moderaterna) med stöd av KD, som är i majoritet och sitter i alla organ och utskott. I senaste kyrkovalet fick de 16 av 35 mandat.
FiSKs uppfattning är att nuvarande sätt att regera är ineffektivt och borde vara främmande för ett kristet forum.
Vi vet att Oscars församling har svåra uppgifter framför sig: medlemsantalet sjunker, antalet deltagare i församlingens arrangemang minskar, kyrkoavgifterna ger inte tillräckligt överskott, de tre bostadsfastigheterna behöver ordentliga reparationer osv.
Samtidigt finns det i församlingen stora behov, inte minst coronan har visat på detta. De som bor i vår församling tillhör i hög grad endera de äldsta eller yngsta åldersgrupperna och det är just i dessa åldrar som församlingen behövs bäst.
Genom nybyggen kommer vår församling att få många möjliga nya medlemmar, vilket kräver arbete av oss för att ta tillvara den möjligheten.
FiSK vill att det styrelseskick som finns i kommunal- och rikspolitik ska bannlysas i kyrkan. I stället ska alla som genom de olika nomineringsgrupperna väljs till kyrkofullmäktige delta i församlingens styrelse och utskott. Vid olika mening måste majoritetsbeslut gälla, men detta skall vara ett undantag, då har förberedelserna misslyckats. Ledamöterna måste sträva efter att bearbeta frågorna så att samsyn kan uppnås. Uppgifterna framåt är så stora att alla goda krafter behövs!