Domkapitlet gav oss rätt.

Margareta Hedelius från FiSK har begärt hos domkapitlet beslutsprövning av kyrkorådets i Oscars församling beslut om utdelning av församlingens lägenheter att “Beslut av bostadsdelegerade är inte offentliga”.
Huvudregeln är offentlighet i svenska kyrkans verksamhet.
Vi hävdar att förtroendevalda inte ska få lägenheter i församlingens hus utan endast personal.
Handläggningen av frågor om hyreskontrakt till en lägenhet i församlingens fastigheter bör ske i ett utskott och beslutet tas i kyrkorådet för att säkerställa demokratisk insyn. Såväl ansökningar, minnesanteckningar som beslut i dessa fall saknas helt i diariet såvitt vi vet.
Vi anser det viktigt att få prövat om församlingens tillgångar kan få disponeras på sätt som framgår av kyrkorådets beslut.
Domkapitlet säger i sitt beslut:
Enligt lag (1998:1591) om Svenska kyrkan skall var och en ha rätt att ta del av Svenska kyrkans handlingar.
Det strider mot kyrkoordningen att i principerna/riktlinjerna för bostadsdelegerades uppdrag skriva “Beslut av bostadsdelegerade är inte offentliga.”
Kyrkorådets beslut om att fastställa principer för församlingens bostäder ska således upphävas.