Kyrkans tidning om lägenhetsaffärerna i Oscars församling.

Kyrkorådet i Oscars församling vill sekretessbelägga vem som tilldelas lägenhet i församlingens fastigheter. Beslutet har överklagats till domkapitlet. Församlingen har redan tidigare granskats i media för olika lägenhetsaffärer.
Oscars församling, Stockholms stift, äger tre fastigheter med ett 60-tal lägenheter. I april i år beslutade kyrkorådet att upphäva de riktlinjer för uthyrning av församlingens lägenheter som togs 2004 och i stället fastställa nya principer för församlingens bostäder.
Två ledamöter reserverade sig och begärde beslutsprövning av domkapitlet. De menar att formuleringen ”Beslut av bostadsdelegerade (församlingens lägenhetskommitté, reds. anm.) är inte offentliga” som står i de nya principerna måste ifrågasättas då huvudregeln är offentlighet i Svenska kyrkans verksamhet.
I ett tillägg till de gamla riktlinjerna står det också uttryckligen ”Eftersom kyrkorådets protokoll är offentligt förebyggs därigenom jäv.” Det tillägget har också upphört i och med kyrkorådets nya principer. I praktiken har lägenhetskommittén aldrig rapporterat till kyrkorådet vem som fått lägenheterna, men med de nya riktlinjerna blir denna praxis också det som formellt ska gälla.
Domkapitlet beslutade i juni att bereda församlingen tillfälle att senast den 4 augusti yttra sig om de nya riktlinjerna som överklagats. Kyrkorådet kommer att ge svar vid sitt nästa sammanträde den 7 september.